Política de Privadesa

Informació sobre Protecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

 • Entitat: MORGADES EXCAVACIONS, SL
 • CIF de l’entitat: B55665046
 • Adreça de l’entitat: CARRER ANOIA, 39-41 LOCAL B – (43700) EL VENDRELL
 • Email de l’entitat: info2@morgades.com
 • Responsable del tractament: JORDI MORGADES HERRANZ
 • Telèfon del Responsable del tractament: 678766486
 • Adreça email del Responsable del tractament: ADMINISTRACIO@MORGADES.COM
 1. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a MORGADES EXCAVACIONS, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Arxiu/historial de treballadors i ex treballadors de l’empresa
 • Compra/venda de material
 • Consulta en línia
 • Control horari
 • Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
 • Enviaments d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i facin tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Donar-los un servei
 • Realització de certificacions
 • Realització de projecte per a client
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
 1. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades per un termini d’indefinit. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, solꞏliciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un tempsnecessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

 1. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Consentiment inequívoc
 1. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria/Auditoria Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria
 • Manteniment de programari informàtic i app Prowin ERP i Winconta
 • No comparteixo les dades amb tercers.
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals
 1. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a MORGADES EXCAVACIONS, SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a solꞏlicitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, solꞏlicitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà solꞏlicitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. MORGADES EXCAVACIONS, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el vostre dret d’Accés feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el vostre dret d’Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER ANOIA, 39-41 LOCAL B – (43700) EL VENDRELL adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra solꞏlicitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra solꞏlicitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 1. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.