Els Nostres Serveis

Excavacions

Excavacions i buidatges en tot tipus de terrenys, tous o amb roca.

Enderrocs

Enderrocs i demolicions d’edificis, paviments i cimentacions.

Transports

Transport de terres, runes, àrids i maquinària.

Obra civil

Obres d’urbanització i reformes urbanes.

Moviment de terres

Desmunts, terraplenats, explanacions i compactacions en qualsevol tipus de terreny.

Murs de contenció i roca

Realització de murs de contenció en tot tipus de terrenys, amb pedra, rocalla o gabions.

Canalitzacions

Canalitzacions i rases per a serveis diversos.

Contenidors

Serveis de contenidors per gestió de terres i residus.

Neteges i esbrossades

Netejes, esbrossades i arrencada d’arbres en terrenys urbans, agrícoles o forestals.

Enjardinaments

Plantacions d’arbres i acondicionament de terrenys per a jardins públics o privats.

Reciclatge

Reciclatge de runes procedents d’enderrocs per al seu reaprofitament.